İSLAM BİRLİĞİ GENEL KURULU (İSLAM BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİ) NASIL TEŞEKKÜL EDECEK? NASIL ÇALIŞACAK? Mustafa Bilgen

İSLAM BİRLİĞİ GENEL KURULU (İSLAM BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİ) NASIL TEŞEKKÜL EDECEK? NASIL ÇALIŞACAK?

Mustafa Bilgen

                                             Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

 

 1. İslâm Birliği Genel Kurulu, üye devlet, gözlemci ve özerk toplulukların Müslüman nüfuslarına göre bu Ana Sözleşmenin ekinde bulunan sayıda seçecekleri üyelerden oluşur. Her üye devlet veya özerk topluluk, On milyon nüfusuna kadar 1 (bir) temsilci ve bundan sonraki her on milyon Müslüman nüfusu için Genel Kurula bir üye gönderir. Bu üyeler her ülkenin kendi iç hukuku kuralları çerçevesinde seçilirler ve yetkilendirilirler.

 

 1. Genel Kurul, İslam Birliği Teşkilatı Ana Sözleşmesi kapsamına giren ya da işbu sözleşmede öngörülmüş organlardan herhangi birinin yetki ve görevlerine ilişkin bütün sorunları ya da işleri görüşebilir ve bu tür sorun ya da işler konusunda kararlar alabilir, İslâm Birliği üyelerine tavsiyelerde bulunabilir.

 2. Genel Kurul, silahsızlanmaya ve silahlanmanın düzenlenmesine hâkim olan ilkeleri de içermek üzere, uluslararası barış ve güvenliğin korunması için yapılacak işbirliğinin genel ilkelerini inceleyebilir ve bu ilkeler konusunda örgüt üyelerine tavsiyelerde bulunabilir.

 3. Genel Kurul, uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye sokması muhtemel durumlara Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin dikkatini çekebilir.

 4. Genel Kurul, siyasal alanda üyeler arasında işbirliğini geliştirebilir, uluslararası hukukun giderek geliştirilmesini ve yasalaştırılmasını teşvik edebilir.

 

 1. Genel Kurul, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda, eğitim ve sağlık alanlarında üyeler arasında işbirliğini geliştirmek ve ırk, cinsiyet, dil ya da din ayrımı gözetmeksizin herkesin insan hakları ile temel özgürlüklerden yararlanmasını kolaylaştırmak için araştırmalar yapılmasına önayak olur ve bu amaçla tavsiyelerde bulunur.

 2. Genel Kurul, Birlik kurum ve kuruluşlarının yıllık raporları ile özel raporlarını kabul eder ve inceler.

 3. Genel Kurul, Birliğin yıllık bütçesini inceler, olduğu gibi veya değiştirerek kabul eder. Geçmiş yılın Kesin Hesabını inceler ve karara bağlar.

 4. Genel Kurul, üye devlet, gözlemci ve özerk toplulukların nüfusu ve millî gelirlerine göre yıllık aidatlarını belirler ve üyeler bunu ödemeyi üstlenirler.

 5. Genel Kurul’un her üyesinin bir oyu vardır. Gözlemciler ve Özerk Topluluk temsilcileri oy kullanmazlar.

 6. Genel Kurul’un önemli sorunlar konusundaki kararları, hazır bulunan ve oy veren üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Önemli sayılan sorunlar şunlardır: Uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin tavsiyeler. İslâm Birliği’ne yeni üyelerin kabulü, üyelik hak ve ayrıcalıklarının askıya alınması, üyelikten çıkarma ve bütçenin müzakeresi ve kabulü.

 7. Üçte iki çoğunlukla çözülecek yeni sorun türlerinin belirlenmesi de içinde olmak üzere, başka sorunlar konusundaki kararlar, hazır bulunan ve oy veren üyelerin oy çoğunluğu ile alınır.

 8. Birliğe mali katkısını ödemekte gecikmiş olan bir İslâm Birliği üyesi devlet veya topluluğun Genel Kurul üyeleri, eğer gecikmiş ödemelerinin tutarı önceki iki tam yılın ödeme payları tutarına eşit ya da bundan fazla ise, Genel Kurul’da oy kullanamaz. Bununla birlikte Genel Kurul, ödemedeki aksamanın söz konusu üyenin iradesi dışındaki nedenler yüzünden meydana gelmiş olduğu kanısına varırsa, bu üyenin oylamaya katılmasına izin verebilir.

 9. Genel Kurul yılda bir kez olağan toplantı yapar, durum gerektirdiğinde de olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantılar, Genel Başkanın ya da Genel Kurul üyelerinin beşte birinin isteği üzerine ve sekretaryanın çağrısı ile yapılır.

 10. Genel Kurul, içtüzüğünü kendisi yapar. Her toplantı için divan başkanını seçer.

 11. Genel Kurul, görevlerini yerine getirmek için gerekli gördüğü yardımcı organ ve kurumlar oluşturabilir, gereksiz gördüklerini lağvedebilir.

 12. Genel Kurul, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine İslâm Birliği Teşkilatı tarafından seçilmiş bir daimî üye bulunması için karar alabilir.

 

 1. Genel Kurulun toplanma şekli, katılımcılar, alınan kararlar hususlarını içeren Genel Kurul Statüsü Yürütme Konseyi tarafından hazırlanarak Genel Kurul onayına sunulur. Bundan sonra kesinleşir.

                                       

                             OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTILARI


19- Genel Kurul yılda bir kez olağan toplantı yapar, durum gerektirdiğinde de olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantılar, Genel Başkanın ya da Genel Kurul üyelerinin beşte birinin isteği üzerine ve sekretaryanın çağrısı ile yapılır.


20- Genel Kurul, içtüzüğünü kendisi yapar, üyelere gönderir. Üyelerce onaylandıktan sonra kesinlik kazanır. 


21- Genel Kurul, görevlerini yerine getirmek için gerekli gördüğü komite, komisyon,  organ ve kurumları oluşturabilir veya gerektiğinde fesih edebilir.


22- Genel Kurul, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine İslâm Birliği Teşkilatı tarafından seçilmiş ve bütün İslâm Birliği üyelerini temsil ile yetkilendirilmiş daimî bir üye bulunması için karar alabilir bu statünün sağlanması için çalışma yapabilir.

 

GENEL KURUL TOPLANTISININ YÖNETİMİ

 

23- Her Genel Kurul toplantısında bir sonraki Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Yardımcısını ve bir de kâtip üye seçer. Seçilen Başkanın gelecek Genel Kurul yapılıncaya kadar başkanlığa devam eder.

 

GENEL KURUL TOPLANTILARININ YERİ

 

24- Genel Kurul herhangi bir olağanüstü zorunluluk olmadıkça Genel Merkezin dışında bir yerde toplanmaz.

 

25- İşbu Genel Kurul statüsü bütün üye devletlerin imzalaması veya Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girer ve kesinlik kazanır.

 

26- Genel Kurul Toplantısı Hac mevsiminde yapılabilir.

 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir